TÌM KIẾM BẰNG MÃ GIỮ SỐ

TÌM KIẾM BẰNG MÃ GIỮ SỐ
Mã giữ số *

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Mã giữ số Số thuê bao Thời gian đăng ký Phí đăng ký Trạng thái phiếu Thời gian hiệu lực giữ số Xem chi tiết
{{bookingInfo.bookingCode}} {{bookingInfo.createDate|date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} {{bookingInfo.price|number}} VNĐ
{{bookingInfo.status == 0 ? "Chưa xử lý" : bookingInfo.status == 1 ? "Đang giữ số" : bookingInfo.status == 3 ? "Đã hòa mạng" : bookingInfo.status == 4 ? "Hết hiệu lực" : bookingInfo.status == 5 ? "Đang giao sim" : ""}}
{{bookingInfo.expiredTime|date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}}
Không có dữ liệu!
Mã giữ số Số thuê bao Thời gian đăng ký Phí đăng ký Trạng thái phiếu Thời gian hiệu lực giữ số Xem chi tiết
{{bookingInfo.bookingCode}} {{bookingInfo.genDateLong | date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} {{bookingInfo.priceConnect|number}} VNĐ
{{bookingInfo.status == 1 ? "Chờ xử lý" : bookingInfo.status == 2 ? "Hoàn thành" : bookingInfo.status == 3 ? "Đã hủy" : bookingInfo.status == 4 ? "Quá hạn" : ""}}
{{bookingInfo.expiredTime|date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}}
Không có dữ liệu!
Mã giữ số Số TB Phí đăng ký Thời gian Trạng thái
{{bookingInfo.bookingCode}} {{bookingInfo.price}} {{bookingInfo.createDate|date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}}
{{bookingInfo.status == 0 ? "Chưa xử lý" : bookingInfo.status == 1 ? "Đang giữ số" : bookingInfo.status == 3 ? "Đã hòa mạng" : bookingInfo.status == 4 ? "Hết hiệu lực" : bookingInfo.status == 5 ? "Đang giao sim" : ""}}
Mã giữ số Số TB Phí đăng ký Thời gian Trạng thái
{{bookingInfo.bookingCode}} {{bookingInfo.priceConnect}} {{bookingInfo.genDateLong|date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}}
{{bookingInfo.status == 1 ? "Chờ xử lý" : bookingInfo.status == 2 ? "Hoàn thành" : bookingInfo.status == 3 ? "Đã hủy" : bookingInfo.status == 4 ? "Quá hạn" : ""}}