DANH SÁCH SIM SỐ

DANH SÁCH SIM SỐ

STT Số thuê bao Giá/Phí hòa mạng Loại thuê bao Loại số Tình trạng Địa điểm hòa mạng Đăng ký giữ số Xem chi tiết
{{1 + $index + (page.pageNumber - 1) * page.numberPerPage}} {{item.msisdn}} {{item.type == 0 ? "50.000 VNĐ":"60.000 VNĐ"}} {{item.price | number}} VNĐ {{item.type == 0 ? "Trả trước":"Trả sau"}} {{item.groupName}}
{{(item.status === 1 || item.status ===6 || item.status ===2) ? "Trong kho":"Đang giữ số"}}
{{item.dwType == 1 ? "Khu vực 1 MobiFone" : item.dwType == 2 ? "Khu vực 2 MobiFone" : item.dwType == 3 ? "Khu vực 3 MobiFone" : item.dwType == 4 ? "Khu vực 4 MobiFone" : item.dwType == 5 ? "Khu vực 5 MobiFone" : item.dwType == 6 ? "Khu vực 6 MobiFone" : item.dwType == 7 ? "Khu vực 7 MobiFone" : item.dwType == 8 ? "Khu vực 8 MobiFone" : item.dwType == 9 ? "Khu vực 9 MobiFone" : "Toàn quốc"}}
Số Giữ Số Giá TB Loại TB Địa điểm
{{item.msisdn}} {{item.type == 0 ? "50.000đ":"60.000đ"}} {{item.type == 0 ? "Trả trước":"Trả sau"}} {{item.dwType == 1 ? "Khu vực 1 MobiFone" : item.dwType == 2 ? "Khu vực 2 MobiFone" : item.dwType == 3 ? "Khu vực 3 MobiFone" : item.dwType == 4 ? "Khu vực 4 MobiFone" : item.dwType == 5 ? "Khu vực 5 MobiFone" : item.dwType == 6 ? "Khu vực 6 MobiFone" : item.dwType == 7 ? "Khu vực 7 MobiFone" : item.dwType == 8 ? "Khu vực 8 MobiFone" : item.dwType == 9 ? "Khu vực 9 MobiFone" : "Toàn quốc"}}